ស្វែងយល់ពីភាសា iOS? អ្វីទៅ Jailbreak, ដោះកូដ និង Cydia?

Topic – ស្វែងយល់ពីភាសា iOS? អ្វីទៅ Jailbreak, ដោះកូដ និង Cydia?

Speaker’s name – GreyHat7

Website – http://www.greyhat7.com/

Summary – សម័យកាលជឿនលឿន ការអភិវឌ្ឍន៏នៃ SmartPhone ក៏ជឿនលឿនដែរ។ សព្វថ្ងៃប្រព័ន្ធ SmartPhone ដែលកំពុង ប្រជែងគ្នាគឺ iPhone និង Andriod។ ថ្ងៃនេះក្រុមរបស់យើងខ្ញុំ GreyHat7 បានលើកមេរៀនទាក់ទងទៅនឹង iOS ដែល​ជាប្រតិបត្តិការនៃ iPhone/iPad/iPod Touch ដែលស្វែងយល់ពីភាសា iOS? អ្វីទៅ Jailbreak, ដោះកូដ និង Cydia? បន្ទាប់ពីរៀនជាប់យើងនឹងមាន ការអនុវត្តន៏មួយចំនួនផងដែរ។ បន្ទាប់​ពីរៀនជាប់​អ្នកនឹងយល់​កាន់តែ​ច្បាស់​អំពី​ប្រព័ន្ធ iOS ហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើនមានឡើងនៅក្នុង iDevices របស់អ្នកបាន។

About the Speaker – ពួកយើងធ្វើការជាក្រុមគឺ ក្រុម GreyHat7។ ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាបាត់ដំបង។ យើងមានវ៉ិបសាយដោយផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងទៅនឹង ព័ត៌មាន . ចំណេះដឹង . បច្ចេកវិទ្យា គឺ www.greyhat7.com ។

Language – Khmer