គេហទំព័រគ្រូ

Topic – គេហទំព័រគ្រូ
ភីរុនSpeaker’s name – ភែល ភារុណ
Your Website – krou.moeys.gov.kh
Summary – គេហទំព័រគ្រូ ជា​ឃ្លាំង​ប្រមូលផ្ដុំ និង​ចែករំលែកមេរៀនបែបឌីជីថលដ៏ធំមួយ លើ​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណឺត ដែលប្រភេទមេរៀនឌីជីថលទាំងនេះនឹងជួយ ១-គ្រូឲ្យងាយស្រួលបង្រៀន ២-សិស្ស​ឲ្យ​រៀន​ឆាប់ចេះ ។
About the Speaker – ភារុណ ជា​មន្ត្រី ICT នៃអង្គការក្នុងស្រុកមួយ ដែលធ្វើការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសផ្នែក ICT ក្នុងវិស័យអប់រំ ។
Language – Khmer