ការតំឡើង CMS WordPress ឯកជន

Topic– ការតំឡើង CMS WordPress ឯកជន

Tholthoeun Chansovann

Speaker’s Name– ធលធឿន ចាន់សុវណ្ណ

Summary-ការតំឡើង CMS WordPress ឯកជន​គឺជា​ការបង្តើត​នូវ​វេបសាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ដោយ​មិន​ប្រើប្រាស់ Internet ក្នុង​ការ​តំឡើង​ឡើយ។ ការ​បង្កើត​នេះ​វាមាន​ភាពងាយ​ស្រួល​ហើយ​វាក៏អាច​ជួយ​ដល់​សិស្ស និស្សិត​ដែលមាន​ ចំណាប់​អារម្មណ៌​លើការ​បង្កើត​វេបសាយ​ដោយ​ខ្លួនឯង​គឺអាច​ចាប់ផ្តើម​សាកល្បង​ជាមួយ​ហ្នឹង​ការ​បង្កើត​វេបសាយ ដោយ​របៀប​ខាង​លើបាន។ ដោយ​មើល​ឃើញ​នូវគុណ​ប្រយោជន៌​ជាច្រើន​នៃការ​តំឡើង​នេះទើប​ខ្ញុំ​នាំ​យក​ប្រធាន​ បទ​នេះ​មក​បង្ហាញ​ដល់​មិត្ត​និស្សិត​ទាំង​អស់គ្នា​ដើម្បី​អាចឲ្យ​មាន​លទ្ធភាព​បង្កើត​វេបសាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​បាន។​

About speaker- ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ ធលធឿន ចាន់សុវណ្ណ ភេទ ប្រុស រស់នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ សព្វថ្ងៃខ្ញុំគឺជានិស្សិតផ្នែកអាយធីនៅ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ និង វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជា។ ហើយខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់នៃគេហ ទំព័រចំនួនបីផងដែរគឺ (ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំ) mydoc4u.com , khmerera.com និង listingsong.com

Language for Presentation : Khmer