ពាក្យ​ស្នើសុំ​ ឧបត្ថម្ភថ្លៃ​ធ្វើដំណើរ និង​ការ​ស្នាក់នៅ

ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ទំនាក់ទំនង

  • លោក បេ ចន្ត្រា          ប្រធានគណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម          ទូរស័ព្ទ៖ 012 316 781
  • លោក ជី សុផាត         សមាជិក​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម       ទូរស័ព្ទ៖ 089 452 523
  • លោក អេង វណ្ណៈ        សមាជិក​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម       ទូរស័ព្ទ៖ 012 305 031

Leave a Reply

Your email address will not be published.