បារខែមបាត់ដំបង~Barcamp Battambang 2014

សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា,
Dear All,

យើងសូមជូនដំណឹងថា បារខែមបាត់ដំបង ២០១៤ នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២៤-២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤។ យើងនឹងប្រារព្ធនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ។
We would like to announce that BarCamp BattamBang 2014 is officially held on 24-25 May2014. We’ll hold it at University Of BattamBang .

ទីតាំង៖ សាកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង
Location : University Of BattamBnag (UBB)

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥ សង្កាត់ ព្រេកព្រះស្ដេច ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
Address: National Road No 5, Sangkat Prek Preah Sdach, Battambang City, Battambang Province, Cambodia

Date: 24th-25th May 2014
Time: 7:00AM-5:00PM

Regards,
BarCamp Cambodia Organizer
Email: info@barcampcambodia.org
Phone : 077 590 555

BarCamp