លទ្ធផល​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​ការ​ស្នាក់​នៅ​នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ

ខាងក្រោម​ជាឈ្មោះអ្នកដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ មកពីរាធានីភ្នំពេញ ដោយ​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​កម្មវិធីចំនួន ១០០នាក់ដំបូង​។ រាល់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលោក ជី សុផាត ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៩ ៤៥២៥២៣ ។ Continue reading

ឱកាស​ទទួល​បាន​ការឧបត្ថម្ភ​ធ្វើដំណើរ និង​ស្នាក់នៅ BarCamp Battambang 2013

ដោយ​មាន​ការ​ឧបត្ថម្ត​ពី ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) ដើម្បី​ផ្ដល់ឱកាស​ដល់​អ្នកចូលរួម​​មកពី​បណ្ដា​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល សិស្សនិស្សិត អ្នក​អាជីព​ដែល​មិន​មាន​ទី​លំនៅ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ឲ្យ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី BarCamp  Battambang 2013 កម្មវិធី​យើង​នឹង​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស អ្នកចូលរួម​ចំនួន ២០០នាក់ ។ Continue reading